ANBI

Stichting Duco heeft de ANBI status ontvangen van de belastingdienst.

Onze stichting is bekend onder de volgende naam

Stichting Duco Samen naar School (Conform onze statuten), RSIN: 861261306, Bankrekeningnr: NL65 RABO 0355999846

Organisatie

Stichting Duco Samen naar School wordt aangestuurd door twee bestuurders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid. De (toekomstige) Raad van Vertegenwoordigers hebben een adviserende rol t.b.v. het bestuur.

Het bestuur wordt gevormd door Diana de Rouwe (directeur-bestuurder) en Geke Boschma. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Leone Flikweert (voorzitter), Hann van Schendel en Wim Koppen.

Onze doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Duco zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten. Met onze doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft ten doel:

  1. het bevorderen van een duurzame samenleving waarin inclusie de norm en vanzelfsprekend is ten behoeve van het welzijn van de doelgroep in het algemeen en kinderen met (ernstige) meervoudige beperkingen in het bijzonder;
  2. het bevorderen van een goede ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking;
  3. het (doen) uitvoeren van goede zorg;
  4. de exploitatie van respectievelijk het doen exploiteren van een ingevolge de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wtzi erkende instelling, die ten doel heeft het verlenen van zorg, in de ruimste zin van het woord, zomede het verlenen van respectievelijk doen verlenen van diensten als bedoeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ons beloningsbeleid

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft twee bijeenkomsten per jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen zij hun reiskosten vergoed krijgen.

Bestuurders
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend voor de beleidsbepalende werkzaamheden. De directeur bestuurder zal in de toekomst een beloning voor haar operationele werkzaamheden ontvangen. Het brutosalaris en de onkostenvergoeding is binnen de richtlijnen van de CAO Gehandicaptenzorg en zal worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Medewerkers
De medewerkers van Stichting Duco Samen naar School worden beloond volgens de CAO Gehandicaptenzorg.

Onze financiële verantwoording Wij starten halverwege het schooljaar 2020-2021. Einde boekjaar zal op 31 december 2021 zijn. Dan zullen wij een financieel jaarverslag opleveren in Q1 2022. Hierin zullen wij opnemen:

  • De balans.
  • De staat van baten en lasten.
  • Een toelichting.